परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल

Paropakar Maternity and Womens' Hospital

Act and Regulation

Attached Documents
Title Size Type View Download
राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य तथा विकास रणनीति २०७५ 11.47MB application/pdf View Download
SSU, Geriatric Ward, GESI सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन 569.35KB application/pdf View Download
प्रदेश तहबाट कार्यन्वोयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रम लार्ग सञ्चालन मार्गदर्शन 8.55MB application/pdf View Download
स्थानिय तहबाट कार्यन्वोयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लार्ग सञ्चालन मार्गदर्शन 8.02MB application/pdf View Download