परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल

Paropakar Maternity and Womens' Hospital

Document Archive

Attached Documents
Title Size Type View Download
प्रदेश मार्फत संचालनहुने कार्यक्रमको लागि निर्देशिका 857.83KB application/pdf View Download
स्थानीयतह मार्फत हुने कार्यक्रमको लागि निर्देशिका 419.59KB application/pdf View Download
noncommunicable-disease-report_2012_2013 4.02MB application/pdf View Download
Abstract_Book_2015 577.78KB application/pdf View Download